Het Baken Nijkerk
Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap op Het Baken
Het Baken maakt deel uit van de stichting KPOA (Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.). Binnen deze stichting is de medezeggenschap geregeld door middel van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden aangelegenheden besproken die voor alle scholen van de stichting gelden. De GMR legt via een eigen jaarverslag verantwoording af van haar werkzaamheden.

Op schoolniveau is de medezeggenschap geregeld door middel van een medezeggenschapsraad (MR). De MR is als controlerend orgaan bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende. De raad is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
Enkele voorbeelden van schoolse aangelegenheden zijn;

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. Sinds 1981 bestond de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Per 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS) daarvoor in de plaats gekomen. De WMS geldt voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

De bevoegdheden van de MR
De bevoegdheden zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden. De algemene zijn:

De bijzondere bevoegdheden zijn:

Er gelden eigenstandige bevoegdheden voor de hele MR, en voor personeel en ouders afzonderlijk. Voor welke onderwerpen adviesbevoegdheid en voor welke instemmingsbevoegdheid geldt, is beschreven in de artikelen 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op Scholen.

Instemmingsbevoegdheid houdt in dat de MR (of de geleding als die afzonderlijk instemmingbevoegdheid over een bepaald onderwerp heeft) het recht heeft een voorgenomen besluit van het bestuur goed of af te keuren. De MR kan instemming betuigen of onthouden. Het bestuur mag in dergelijke gevallen een voorgenomen besluit pas uitvoeren als de MR, of de geleding waar het om gaat, ermee instemt. Als de instemming wordt onthouden dient het bestuur het besluit aan te passen. Adviesbevoegdheid (die altijd voor de gehele MR geldt) betekent dat de MR het bestuur over een voorgenomen besluit mag adviseren. Het grote verschil met de instemmingbevoegdheid is dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad naast zich neer mag leggen en door mag gaan met het uitvoeren van het voorgenomen besluit. Het bestuur moet daar in principe wel goede argumenten voor hebben. Als bestuur en MR het niet met elkaar eens worden, hebben beide het recht om de kwestie voor te leggen aan de geschillencommissie. Bij een instemminggeschil meldt het bestuur het geschil aan, bij een adviesgeschil de (G)MR.

Verplichtingen van het bestuur
Het bestuur moet zorgen dat de MR zijn werk goed kan doen. Dat houdt in:

De leden van de MR
De MR op Het Baken heeft een zestal leden. Alle ouders en personeelsleden, mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding. De leden van de medezeggenschapsraad hebben een zittingsperiode van drie jaar. Aan het einde van de zittingsperiode kunnen zij zich wederom verkiesbaar stellen.

Schooljaar 2023-2024

Personeelsgeleding:

Oudergeleding:

Vergaderingen MR
De MR vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar, u kunt de werkzaamheden van de MR volgen door vergaderingen bij te wonen en het jaarverslag te lezen. Voor het bijwonen van een vergadering is het praktisch als u vooraf contact opneemt met de secretaris of voorzitter. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met één van de leden of mailen naar mr.baken@kpoa.nl  

Notulen vergadering 25-09-2023
Notulen vergadering 20-11-2023

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Het Baken Nijkerk
Groenestraat 7
3861 CL Nijkerk
Bekijk op de kaart
[{"id":"820","name":"Bovenbouwlocatie","address":"Watergoorweg 44 TY","zipcode":"3861MA ","city":"Nijkerk","telephone":null,"email_address":null,"website":"https:\/\/goo.gl\/maps\/x143vBDv75G7nGV78","other_information":null,"latitude":"52.2269552","longitude":"5.4749953","tooltip":"<div class=\"mx_locator_map_item\"> <strong>Bovenbouwlocatie<\/strong><br \/> Watergoorweg 44 TY <br \/>3861MA Nijkerk <br \/><a href=\"https:\/\/goo.gl\/maps\/x143vBDv75G7nGV78\" target=\"_blank\">Route<\/a> <\/div>"},{"id":"819","name":"Onderbouwlocatie","address":"Groenestraat 7","zipcode":"3861CL","city":"Nijkerk","telephone":null,"email_address":null,"website":"https:\/\/goo.gl\/maps\/T5WCRx2oZJ8fdZsH8","other_information":null,"latitude":"52.2216353","longitude":"5.4820199","tooltip":"<div class=\"mx_locator_map_item\"> <strong>Onderbouwlocatie<\/strong><br \/> Groenestraat 7 <br \/>3861CL Nijkerk <br \/><a href=\"https:\/\/goo.gl\/maps\/T5WCRx2oZJ8fdZsH8\" target=\"_blank\">Route<\/a> <\/div>"}]