Het Baken Nijkerk
Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Bij Passend Onderwijs staat een doorlopende leerlijn voorop; het primair onderwijs sluit aan op het vervolgonderwijs. Scholen werken met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Het Baken is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zeeluwe. Voor meer informatie: www.zeeluwe.nl 

Het Baken staat voor inclusief onderwijs en doet haar best om voor elk kind passend onderwijs te bieden. We kijken naar ondersteuningsbehoeften van de leerling en omgevingsfactoren, waarbij we in overleg met ouders kijken of we kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling. 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Elke school heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschreven welke (extra) ondersteuning de school kan bieden.
Klik op de link hiernaast voor het SOP van Het Baken: Schoolondersteuningsprofiel Het Baken

HGW - cyclus

In de school wordt in eerste instantie de basisondersteuning geboden. Sommige leerlingen hebben niet voldoende aan de basisondersteuning, daarvoor hebben we ook ondersteuning op andere niveaus, dit kan zowel in de klas als buiten de klas geboden worden. In de klas kan gedacht worden aan verlengde instructie of preteaching (het voorbereiden van een les) door de eigen leerkracht of onderwijsassistente. Buiten de klas is er op het Baken een RT-er die 4 dagen beschikbaar is voor leerlingen die meer intensief aanbod nodig hebben, voor deze ondersteuning buiten de klas kan ook de onderwijsassistente de leerkracht ondersteunen. Buiten de klas hebben is er ook een verrijkingsgroep voor als kinderen meer uitdagend aanbod nodig hebben. 

In onze school zijn de volgende specialisten aanwezig: rekenspecialist, begrijpend leesspecialist, technisch leesspecialist, hoogbegaafdheidsspecialist, gedragsspecialist, jonge kindspecialist (i.o.) en een orthopedagoog. Dit zijn teamleden die bij specifieke hulpvragen vanuit de leerkrachten en/of ouders mee kunnen denken over een eventuele interventies. 

Aan de hand van de leerprestaties stellen wij doelen vast en wordt er een plan gemaakt om deze doelen te bereiken. Wanneer de doelen niet zijn bereikt, dan wordt het plan aangepast. Op deze manier trachten wij de leerprestaties te verhogen. Deze constante cyclus volgen wij aan de hand van de schoolspecifieke HGW - cyclus. De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel zijn Plan-Do-Check- Act. Deze komen cyclisch twee keer per schooljaar aan bod. Steeds staan de volgende handelingen centraal:


Externe partners

Er is naast interne ondersteuning voor leerlingen ook veel ondersteuning vanuit externe partners in onze school.


Er wordt samengewerkt met LOGOS uit Amersfoort, die minstens eenmaal per jaar een screening doen bij leerlingen uit groep 1 en 2 of logopedie wenselijk is voor de leerling. Als dit het geval is, dan geven zij dit advies en kunnen ouders/verzorgers via de huisarts zich aanmelden bij een logopedist in de buurt.  

 
Op zo’n 100 basisscholen in Nederland begeleidt Intraverte kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Vanaf juni 2021 is het mogelijk deze begeleiding op Het Baken te volgen.
Hulpvragen
Ze kunnen kinderen helpen die bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Of misschien valt het op dat een kind vaak valt, zich houterig beweegt of schrijven nog erg lastig vindt? Ze helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging!
Elke dinsdag
De psychomotorisch therapeut en de kinderoefentherapeut zijn elke dinsdag te vinden in de gymzaal en de bovenbouwlocatie van Het Baken. Mocht je twijfelen of jouw zoon of dochter ondersteuning zou kunnen gebruiken, dan kun je altijd met hen overleggen of met de leerkracht of intern begeleider.
Tarieven & vergoedingen
Een begeleidingstraject bij Intraverte wordt grotendeels vergoed door de basiszorg-verzekering. Kijk voor meer informatie op: www.intraverte.nl of bel naar 0578-688127.

Vanuit de gemeente Nijkerk is zowel het gebiedsteam als de consulent leerrecht betrokken bij de school. 

Gebiedsteams Nijkerk – Contactpersoon (spreekuur) School / Voorschoolse opvang. De gemeente Nijkerk heeft de zorg georganiseerd vanuit 4 gebiedsteams. In de gebiedsteams werken professionals vanuit verschillende organisaties samen. U kunt bij het Gebiedsteam terecht voor allerlei ondersteuningsvragen bijvoorbeeld opvoed- en opgroeivragen. Mijn naam is Angela Muis en ik ben vanuit het Gebiedsteam Centrum contactpersoon voor de Het Baken. Eén keer in de maand woensdag van 8:30 – 9:30 uur kunt u op school bij mij terecht tijdens het spreekuur. U kunt  Angela bereiken op 06-51101292 of via a.muis@nijkerk.eu.

Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, ook voor een korte vraag of advies kunt u op het spreekuur terecht. Andere onderwerpen kunnen zijn: pesten of gepest worden, gebrek aan sociale vaardigheden, problemen in de thuissituatie of op school, gescheiden ouders, (huiselijk) geweld, opvoeding, verwerken van verlies (rouw), gedragsproblemen, financiële problematiek et cetera. De contactpersoon van het Gebiedsteam geeft ook graag informatie over de sociale kaart en preventieve activiteiten in Nijkerk.  Het Gebiedsteam op school is een laagdrempelige, kortdurende en een kosteloze voorziening.  Door kinderen, ouder(s) en leerkrachten te helpen en te ondersteunen, draagt het Gebiedsteam op een positieve manier bij aan de ontwikkeling en het verbeteren van het functioneren van de leerling op school en/of thuis. Het uitgangspunt is één contactpersoon, en één plan, ook als er binnen uw huishouden op meerdere manieren ondersteuning nodig is. Het Gebiedsteam werkt met de verwijsindex in het kader van een optimale samenwerking met andere professionals die betrokken zijn. Ouders en leerkrachten/intern begeleiders kunnen zelf contact zoeken met het Gebiedsteam.

De jeugdgezondheidszorg 
De jeugdgezondheidszorg denkt graag met u mee over gezond en veilig opgroeien van uw kind. Op de basisschool krijgt uw kind daarom met 6 en 10 jaar een standaard gezondheidsonderzoek. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft. Dit kan gaan over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei) of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouders is). 
Voor vragen of een afspraak maken: 
Bel ons op werkdagen op telefoonnummer 088 355 60 00 of mail naar ggd@vggm.nl 
Ga naar https://ggdgm.nl/kind-opvoeding/kinderen-4-12-jaar 
Het JGZ-team 

De Bibliotheek is op meerdere manieren bij de school betrokken.
Bibliotheek op school 
Samen met het onderwijs staat de Bibliotheek voor leesplezier! Een leesconsulent zorgt namens de Bibliotheek voor een ruime en gevarieerde collectie boeken op school. Zij verzorgt daarnaast activiteiten in de groepen om het lezen te stimuleren en heeft aandacht voor mediawijsheid. Alle leerlingen van de school worden lid van de Bibliotheek, zodat ouders met hun eigen kind de Bibliotheek kunnen bezoeken. Dit stimuleert het thuislezen.
VoorleesExpress
Niet alle kinderen worden thuis voorgelezen. Als kinderen te weinig met boeken en lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Het is lastig om deze achterstand daarna weer in te halen. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verbetert de leescultuur thuis. Zo zorgen we ervoor dat ze een goede toekomst tegemoet gaan, want alles begint met het beheersen van de taal. De VoorleesExpress: geen kind zonder voorlezen!  Leerlingen op het Baken kunnen deelnemen aan de VoorleesExpress. De VoorleesExpress helpt autochtone en allochtone gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig keer bij hen thuis en maakt de kinderen en ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf voort te zetten. Boeken moeten uiteindelijk een blijvende plek krijgen in het dagelijks leven van de kinderen. Ze gaan lezen leuker vinden en ontwikkelen zich beter.
Taalhuis op school
Op het Baken wordt het Taalhuis op school georganiseerd voor ouders die een andere taal spreken of moeite hebben met de Nederlandse taal. Wat in ieder geval besproken wordt is de weekkrant, schoolse thema's, rapporten, rapportgesprekken voeren, voorlezen en spelletjes doen, activiteiten op school en opvoeding en gezondheid van je kind. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Het Baken Nijkerk
Groenestraat 7
3861 CL Nijkerk
Bekijk op de kaart
[{"id":"820","name":"Bovenbouwlocatie","address":"Watergoorweg 44 TY","zipcode":"3861MA ","city":"Nijkerk","telephone":null,"email_address":null,"website":"https:\/\/goo.gl\/maps\/x143vBDv75G7nGV78","other_information":null,"latitude":"52.2269552","longitude":"5.4749953","tooltip":"<div class=\"mx_locator_map_item\"> <strong>Bovenbouwlocatie<\/strong><br \/> Watergoorweg 44 TY <br \/>3861MA Nijkerk <br \/><a href=\"https:\/\/goo.gl\/maps\/x143vBDv75G7nGV78\" target=\"_blank\">Route<\/a> <\/div>"},{"id":"819","name":"Onderbouwlocatie","address":"Groenestraat 7","zipcode":"3861CL","city":"Nijkerk","telephone":null,"email_address":null,"website":"https:\/\/goo.gl\/maps\/T5WCRx2oZJ8fdZsH8","other_information":null,"latitude":"52.2216353","longitude":"5.4820199","tooltip":"<div class=\"mx_locator_map_item\"> <strong>Onderbouwlocatie<\/strong><br \/> Groenestraat 7 <br \/>3861CL Nijkerk <br \/><a href=\"https:\/\/goo.gl\/maps\/T5WCRx2oZJ8fdZsH8\" target=\"_blank\">Route<\/a> <\/div>"}]